content top
Dotacje z Unii Europejskiej – dla kogo?

Dotacje z Unii Europejskiej – dla kogo?

Dotacje dla przedszkoli

Unia Europejska przeznacza znacznie środki finansowe dla przedszkoli, a właściwie pomaga w uruchomieniu nowych placówek, wspierając jednocześnie te, które już istnieją – wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu możliwe jest dofinansowanie trzech rodzajów projektów:

Ośrodki wychowania przedszkolnego lub formy do nich alternatywne, otwierane w środowiskach, gdzie jest mało placówek edukacyjnych przedszkolnych (czyli przede wszystkim na obszarach wiejskich).

Upowszechnienie istniejących przedszkoli, tak, aby więcej dzieci mogło spędzać w nich więcej czasu, np. dłuższe godziny otwarcia przedszkoli.
Kampanie informacyjne, które mają na celu promowanie edukacji przedszkolnej.

Ubiegając się o dotację dla przedszkola, trzeba pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku, a także o tym, że aby otrzymać dofinansowanie ?trzeba wykazać, iż dany projekt będzie miał miejsce na terenie, gdzie brakuje tego typu placówek edukacyjnych. Szanse na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej są duże, szczególnie, jeśli dany projekt będzie realizowany na wsi, gdzie mimo że obowiązkiem przedszkolnym objęty jest mniejszy procent dzieci, to jednak wciąż brakuje przedszkoli.

Wszelkie działania, których celem jest uzyskanie pieniędzy na jeden z powyżej opisanych projektów, powinny być skierowane do dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, do rodziców dzieci w tym wieku, do przedszkoli, a także innych, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, które już istnieją.

Kto może ubiegać się o tego typu dofinansowanie? Tak naprawdę takie unijne dotacje dla przedszkola może uzyskać każdy podmiot (z wyjątkiem osób fizycznych). Trzeba jednak pamiętać, że o ostatecznej decyzji przyznania dotacji decyduje wynik konkursu, w którym musi wziąć udział każdy, kto o dotację się ubiega. Wnioski rozpatrywane są osobno dla każdego województwa, dzięki czemu szansa na otrzymanie pieniędzy jest znacznie większa. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pieniądze z dotacji muszą być przeznaczone głównie na tzw. wydatki miękkie (wynagrodzenie personelu, podróże, wynajem itp.), natomiast tzw. wydatki twarde mogą sięgać jedynie dziesięciu procent całej otrzymanej kwoty.

Banknot 100 euro

Bezzwrotne dotacje dla firm

Zarówno osoby zamierzające w przyszłości otworzyć własną firmę, jak i osoby, które prowadzą już działalność gospodarczą, mają szansę otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej. Istnieje około dziesięciu programów (finansowane przez budżet polski i unijny), dzięki którym Polacy mają szansę zmodernizować firmy (np. kupując nowe maszyny i urządzenia) lub stworzyć nową, realną konkurencję dla przedsiębiorstw już istniejących na rynku.

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków, jakie należy spełnić, żeby mieć realną szansę otrzymać pieniądze w ramach jednego z nich, najlepiej wejść na stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie znajdują się wszelkie informacje na ten temat, a także niezbędne wnioski i formularze, które należy złożyć w regionalnej instytucji zajmującej się finansowaniem programów unijnych.

Wniosek można otrzymać w ramach:

przygotowania firmy do działania na europejskim rynku
rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa
wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii, które będą miały za zadanie wesprzeć rozwój danego przedsiębiorstwa
dotacji na uzyskanie dofinansowania
dotacji na konsolidację
rozwoju biznesu internetowego
dotacji na uzyskanie certyfikatu
dotacji na „wspólną ofertę”
rozwoju firm eksportujących zagraniczne towary
Żeby móc uzyskać jedno z wyżej opisanych dofinansowań, trzeba przejść niezwykle długą drogę, w której nawet najmniejszy szczegół – jeden podpis może okazać się sprawą najwyższej wagi.

Warto też dodać, że o unijną dotację mogą ubiegać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość takiego dofinansowania może sięgać maksymalnie 100 000 złotych. Czego się wymaga od tego typu firm, aby mogły się one ubiegać o dotację? Wystarczy, że właściciel przedstawi uproszczony opis planowanej inwestycji – bardzo niskie wymagania. Ale uwaga, jest pewien „kruczek”, otóż pieniądze te można otrzymać jedynie w momencie, gdy dana kwota została wcześniej już zainwestowana przez firmę. To dofinansowanie jest bowiem jedynie refundacją poniesionych wcześniej kosztów – dokładne informacje w zakresie dotacji oraz dofinansowań na stronie inicjatywaeuro.pl.

Comments are closed.