content top
Sporządzanie przez notariusza protestów weksli i czeków

Sporządzanie przez notariusza protestów weksli i czeków

 

Współcześnie wiele dokumentów prawnych możemy wystawić sami za pomocą odpowiednich wzorów formularzy. Są jednak takie, które może sporządzić jedynie osoba należąca do systemu prawa czyli notariusz. Tak jest właśnie w przypadku protestów weksli oraz czeków.

Czym jest protest weksla?

Weksel uważany jest za rodzaj papieru wartościowego wystawianego imiennie lub na zlecenie. Występują dwa rodzaje wekslaweksel trasowany oraz weksel własny. W przypadku pierwszego trasant (wystawca weksla) zaznacza, że inna osoba (trasat) obowiązkowo dokona zapłaty określonej sumy pieniężnej odbiorcy weksla (remitenta). W wekslu własnych sam zobowiązuje się do przekazania pieniędzy.

Natomiast sam protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza. Aktualnie notariusze rzadko sporządzają tego typu dokumenty, ze względu na to, że zdecydowana większość weksli jest wystawiana z klauzulą „bez protestu”. Aby doszło do wystawienia dokumentu musi pojawić się powód – nieprzyjęcie weksla lub odmowa jego zapłaty. W proteście muszą znaleźć się jednak określone dane:

  • nazwiska osób, która domaga się protestu, jak i dane osoby, do której kierowany jest dokument;
  • podstawa, w której zostaje stwierdzone, iż osoba do której skierowano protest nie przystała na wezwanie. Wymagany jest również dokument stanowiący dowód, iż tej osoby nie zastano w lokalu lub nie można się z nią było skontaktować.
  • wymienienie dnia oraz miejsca, w którym dokonano wezwania lub próbowano je doręczyć;
  • orzeczenie wskazujące na ilość oraz rodzaje egzemplarzy wystawionego weksla;
  • podpis osoby, która sporządza protest, numer protestu oraz urzędowa pieczęć.

Podpisanie protestu weksla

Jak sporządzić protest weksla?

Istnieje również kilka istotnych wytycznych dotyczących procesu sporządzania protestu weksla. Należy go zapisać na odwrotnej stronie niedostarczonego weksla. Można również sporządzić protest na osobnej kartce, ale musi ona zostać połączona z wekslem. Istotne jest również miejsce, w którym nastąpi podpisanie protestu – jeśli na odwrocie nie ma żadnych oświadczeń, podpisywanie zaczynamy bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu. Natomiast w przypadku sporządzenia protestu na osobnej kartce, należy pamiętać o tym, aby przyłączeniu jej z niedostarczonym wekslem, tak aby na odwrocie nie było wolnego miejsca. Samo połączenie powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub, w razie niemożliwości jej zdobycia – należy przepisać podstawy protestu.

Jeśli dłużnik wyrazi wolę na zapłacenie weksla, notariusz zobowiązany jest do odebrania sumy pieniędzy, a także wystawienia pokwitowania.

Istotną sprawą jest jednak fakt, że to posiadacz weksla, który pragnie wystawienia protestu, płaci za wykonanie usługi notariuszowi. Oczywiście zadośćuczynienia może dochodzić u dłużnika. Wysokość opłaty za czynność notariusza regulowana jest w prawie wekslowym. Maksymalny koszt protestu wynosi aktualnie 5 zł i pół procenta nadwyżki ponad jednego tysiąca złotych sumy wekslowej. Nie może wynieść więcej niż dwa i pół tysiąca. Oprócz tego należy ponieść koszty wyjazdu notariusza poza obszar kancelarii – do 50 złotych za każdą godzinę.

Co to jest protest czeków?

Czek, tak samo jak weksel, jest papierem wartościowym – przekazem pieniężnym. To dokument wystawiony w ściśle określonej formie, w którym zawarte jest polecenie wypłaty pieniędzy. Polecenie wydaje wystawca, kieruje je banku w celu wypłaceniu określonej w czeku kwoty pieniędzy osobie, której nazwisko zostało wymienione na dokumencie. Wypłata może odbyć się ze środków wystawcy czeku, które są przechowywane w konkretnym banku. Polecenie jest bezwarunkowe.

Podpisanie protestu czeku

Protest czeków w praktyce

Protest czeków to akt publiczny, sporządzany na tej samej zasadzie, co protest weksla – przez notariusza, na odwrocie czeku lub osobnej, połączonej z nim kartce. W proteście czeku również powinien pojawić się odpowiedni protokół, a także musi zostać przypieczętowany urzędową pieczęcią.

Pisemne oświadczenie banku, który stwierdził odmowę realizacji czeku, może zastąpić dokument notarialny. Za pomocą tego oświadczenia osoba posiadająca czek będzie mogła dochodzić wierzytelności.

Protest powinien odbyć się przed upływem ważności czeku lub najpóźniej dzień po upływie terminu. Notariusz również jest zobowiązany do odbioru zapłaty oraz wystawienia pokwitowania.

Współcześnie protesty czeków i weksli są aktami rzadko sporządzanymi przez notariuszy. Warto jednak pamiętać, że można skorzystać z ich usług. Jedną z nich jest Kancelaria Notarialna w Katowicach która wykonuje protesty weksli i czeków.  

podpisywanie dokumentów przez notariusza

Comments are closed.